Publicaties

Herziening isolatieafstand ten opzichte van kleine kwekers bij veldproeven met gg-aardappelen

Adviezen | 06.07.2011 | CGM/110706-02

De COGEM heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de praktijk van de aardappelveredeling door zogenaamde kleine kwekers. Met dit onderzoek wilde de COGEM beter zicht krijgen op het aantal kleine kwekers dat kruisingen in het open veld uitvoert en op de kans dat gg-pollen afkomstig van een veldproef onbedoeld tot een nieuw aardappelras leidt.
Uit het onderzoek blijkt dat negen kleine kwekers open veld kruisingen uitvoeren. Gezien dit lage aantal en het zeer beperkte aantal veldproeven dat in Nederland uitgevoerd wordt, is de kans klein dat een kleine kweker aangrenzend aan een veldproef zijn kruisingen uitvoert. Verder is de kans dat onbedoelde uitkruising naar veredelingsactiviteiten in een aangrenzend veld zal optreden gering, omdat de planten in de praktijk doorgaans niet aan de kopse kant of de rand van de akker zullen staan en kruisbestuiving bij aardappel over relatief korte afstanden plaatsvindt. Hoewel veel kleine kwekers maatregelen nemen om te voorkomen dat onbedoelde kruisingen zullen optreden, achten sommige kleine kwekers de kans zo klein dat zij maatregelen achterwege laten. Daarbij blijkt de kans dat een zaailing uitgroeit tot een marktwaardig aardappelras ook klein. De gewonnen zaailingen worden aan een meerjarige strenge selectie onderworpen waardoor in de meeste gevallen minder dan 0,01% tot een marktwaardig ras uitgroeit.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de kans dat gg-pollen afkomstig van een veldproef met gg-aardappelen onbedoeld aan het veredelingsproces bijdraagt en een marktwaardig ras oplevert voldoende klein om bij veldproeven met gg-aardappelen het vanuit het oogpunt van milieurisico overwegingen opleggen van een isolatieafstand achterwege te laten.
De COGEM signaleert dat het vanuit het oogpunt van co-existentie wenselijk is als (aardappeltelende) buren van een perceel waarop een veldproef met gg-aardappelen wordt gehouden, hierover geïnformeerd worden.

Het COGEM advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

Het in 2010 uitgebrachte advies over isolatieafstanden ten opzichte van hobbykwekers bij veldproeven met gg-aardappelen komt hiermee ter vervallen.

 

Download publicatie