Publicaties

Kleinschalige veldproef met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verhoogde resistentie tegen Phytophthora infestans

Adviezen | 13.12.2011 | CGM/111213-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de milieurisico’s van een kleinschalige (categorie 1) veldproef met aardappelen (Solanum tuberosum) met een verhoogde resistentie tegen Phytophthora infestans en tolerantie voor imidazolonine bevattende herbiciden.
De COGEM is van mening dat aan de criteria voor een categorie 1 veldproef wordt voldaan. Er zijn geen aanwijzingen dat aardappel in Nederland kan verwilderen. De tolerantie voor imidazolonine bevattende herbiciden zal geen voordeel opleveren omdat zij in Nederland niet toegelaten zijn. Ook een verhoogde resistentie tegen P. infestans zal naar verwachting niet tot verwildering leiden.
In Nederland komen geen wilde verwante soorten voor waarmee aardappel kan uitkruisen. Aardappel is hoofdzakelijk een zelfbestuiver, maar kruisbestuiving kan ook plaatsvinden. De gg-aardappel zou hierdoor over korte afstanden met andere cultuurrassen kunnen kruisen. Aardappelzaad is normaal gesproken niet van agronomische betekenis, omdat bij de vermeerdering pootaardappelen worden gebruikt in plaats van zaden. Aardappelknollen zijn vorstgevoelig en zullen de Nederlandse winter gewoonlijk niet overleven. In de noodzaak om eventuele aardappelopslag uit zaad of achtergebleven knollen te verwijderen, wordt in het kader van de verplichte bestrijding van P. infestans voorzien.
Gezien het bovenstaande is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu van in de aanvraag beschreven werkzaamheden verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie