Publicaties

Import and processing of maize MON89034

Adviezen | 22.10.2007 | 071022-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over toelating voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn MON89034. De betreffende maïslijn bevat de cry1A.105 en cry2Ab2 genen waardoor de plant resistent is voor bepaalde insecten uit de orde van de Lepidoptera.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingspotentieel van maïs vergroten. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is. Daarom acht de COGEM de kans dat incidenteel morsen leidt tot verspreiding van MON89034 zeer klein.
De COGEM is echter van mening dat de gegevens betreffende de moleculaire karakterisering van MON89034 niet volledig zijn.
Bovendien wijst de COGEM erop dat het algemene monitoringsplan onvoldoende in detail is uitgewerkt waardoor het onduidelijk is of eventuele onverwachte effecten effectief gerapporteerd zullen worden.
De COGEM acht de kans zeer klein dat import en verwerking van deze maïslijn tot risico’s voor mens en milieu zal leiden, maar gezien de onvolledige moleculaire karakterisering kan zij vooralsnog niet positief adviseren over import en verwerking van MON89034.

Deze maïs variant is in 2009 naar aanleiding van aanvullende informatie nogmaals beoordeeld door de COGEM, zie CGM/090126-01

Download publicatie