Publicaties

Classificatie Geobacter sulfurreducens en Shewanella oneidensis

Adviezen | 28.11.2012 | CGM/121128-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse-indeling van de bacteriën Geobacter sulfurreducens en Shewanella oneidensis. Tevens is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met deze twee bacteriesoorten en over de eventuele plaatsing van G. sulfurreducens op Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo). Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die in principe niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Met de micro-organismen die in Bijlage 1 zijn opgenomen, mag onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau ML-I gewerkt worden.
Sinds 1994 wordt G. sulfurreducens veelvuldig gebruikt in diverse laboratoria. Er zijn bij de COGEM geen publicaties bekend waarin G. sulfurreducens geassocieerd wordt met pathogeniteit bij mens, dier of plant. Conform haar advies uit 2011 adviseert G. sulfurreducens in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en acht zij opname van G. sulfurreducens in Bijlage 1 van de Regeling ggo gerechtvaardigd.
Op basis van het feit dat de identificatie van Shewanella soorten niet eenduidig is, het onduidelijk is wat het pathogene potentieel van S. oneidensis is, de bacterie genetisch materiaal voor theoretische virulentiemarkers bevat, en gerelateerde Shewanella species als pathogeen aangemerkt worden, is de COGEM van mening dat indeling van S. oneidensis in pathogeniteitsklasse 2 het meest passend is.
Gebaseerd op bovenstaande pathogeniteitsklasse-indeling, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein als de voorgenomen werkzaamheden met G. sulfurreducens plaatsvinden op ML-I inperkingsniveau en de voorgenomen werkzaamheden met S. oneidensis op ML-II inperkingsniveau.

Download publicatie