Publicaties

Classificatie Geobacter metallireducens

Adviezen | 27.01.2014 | CGM/140127-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van de bacterie Geobacter metallireducens. Tevens is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met deze bacteriesoort en over de eventuele plaatsing van G. metallireducens op Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo). Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die in principe niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Met de micro-organismen die in Bijlage 1 zijn opgenomen, mag onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau ML-I gewerkt worden.
G. metallireducens wordt als modelorganisme gezien voor de bestudering van onder andere de zuurstofloze (anaerobe) afbraak van aromatische verbindingen. Er zijn bij de COGEM geen publicaties bekend waarin G. metallireducens geassocieerd wordt met pathogeniteit bij mens, dier of plant. Conform haar advies uit 2011 adviseert G. metallireducens in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en acht zij opname van G. metallireducens in Bijlage 1 van de Regeling ggo gerechtvaardigd.
Gebaseerd op deze indeling, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein indien de voorgenomen werkzaamheden met G. metallireducens plaatsvinden op ML-I inperkingsniveau.

Download publicatie