Publicaties

Analyse van de Europese Wet- en regelgeving over genetisch gemodificeerde organismen

Onderzoeksrapporten | 22.12.2016 | CGM 2016-05

De Europese wet- en regelgeving betreffende genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) wordt door velen als ingewikkeld ervaren. De COGEM acht een goed begrip van de regelgeving van essentieel belang voor een goed geïnformeerd debat en inhoudelijke dialoog en heeft daarom een analyse van de EU regelgeving laten opstellen.

In het rapport worden de achtergrond, het doel en de reikwijdte van de Europese regelgeving uiteengezet. De eerste wettelijke kaders (1990) waren een reactie op en het resultaat van discussies die al ruim 15 jaar gevoerd werden over de mogelijke effecten van recombinant DNA technologie voor mens en milieu. De ontwikkeling van de Europese regelgeving paste daarnaast in de wenselijkheid van een toenemende Europese harmonisatie en voltooiing van de interne markt. In de loop der jaren hebben ook ontwikkelingen buiten Europa op het gebied van genetische modificatie hun stempel gedrukt op de maatschappelijke discussie, zoals over de import van gg-soja. De uitbreiding van de Europese Unie heeft door de jaren heen ook invloed gehad op de ontwikkeling van de ggo-regelgeving, evenals op de besluitvorming over marktaanvragen en de daarop volgende impasse. Dit heeft onder andere te maken met de beperking van het doel en de reikwijdte van de regelgeving tot milieuveiligheid en de onvrede die daar soms uit voortvloeit, omdat andere overwegingen (zoals ethische- en sociaaleconomische) daarin niet betrokken worden. De impasse in de besluitvorming over de markttoelating van specifiek gg-gewassen draagt waarschijnlijk ook bij aan het beeld van een complexe regelgeving. Maar ook de inhoud van de regelgeving zelf, wordt door de onderzoekers genoemd als mogelijke oorzaak van de ervaren complexiteit. Het betreft regelgeving binnen een sterk wetenschappelijke context die veel kennis vergt. Verschillen in inzicht over de juridische en technologische betekenis van gebruikte terminologie en interpretatieverschillen die kunnen ontstaan door de diversiteit aan talen binnen de Europese Unie, kunnen leiden tot een regelgeving die als minder toegankelijk wordt beschouwd. Kortom, de Europese ggo-regelgeving is het resultaat van een veelheid aan invalshoeken en uiteenlopende percepties van risico’s en eisen ten aanzien van de veiligheid en de acceptatie van genetische modificatie. Het rapport bevat tevens een beschouwing van de auteurs over de historie van de ggo-regelgeving, de problematiek binnen de huidige praktijk en de verwachte effecten van de nieuwe richtlijn (EU) 2015/412.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie