Publicaties

Epigenetics, an update

Onderzoeksrapporten | 12.10.2011 | CGM 2011-04

Het in opdracht van de COGEM geschreven onderzoeksrapport ‘Epigenetics, an update’ is een vervolgonderzoek van een rapport uit 2006 getiteld ‘Epigenetics in context’ Dit rapport gaf een overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken in zowel de medische als de plantenveredelingsector op dat moment. Destijds is geconcludeerd dat het te vroeg was om nadere uitspraken te doen over de eventuele milieurisico’s die aan epigenetica verbonden kunnen zijn. Wel achtte de COGEM het noodzakelijk de ontwikkelingen op dit gebied te blijven monitoren om zo een tijdige inschatting van de risico’s te kunnen maken.

Uit het nieuwe onderzoek komt naar voren dat de technologieën voor epigenetische analyse en het epigenetisch onderzoek sinds 2006 een aanzienlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Daarnaast blijkt dat de kennis over epigenetische regulatie van DNA en genexpressie enorm is toegenomen. Ondanks deze kennistoename signaleert de COGEM dat er op dit moment geen noodzaak is de bestaande regelgeving met betrekking tot gg-gewassen aan te passen. Tevens signaleert de COGEM dat er met het geheel aan onderzoeken (waaronder kas- en velproeven en inhoudelijke analyses) die plaatsvinden in het kader van de huidige ggo risicoanalyse, mogelijke onbedoelde epigenetische effecten in gg-gewassen opgemerkt kunnen worden.

Hoewel het op dit moment nog niet mogelijk is om overerfbare veranderingen in genexpressie aan te brengen zonder hiervoor de onderliggende DNA sequentie te veranderen, zou dit in de toekomst tot de mogelijkheden kunnen gaan behoren. Dit roept de vraag op of dit gepaard gaat met milieurisico’s en of deze veranderingen onder de (ggo) regelgeving moeten vallen. De COGEM signaleert daarom de noodzaak om de ontwikkelingen op het gebied van het epigenetisch onderzoek te blijven volgen zodat, indien nodig, de regelgeving tijdig aangepast kan worden. In zoverre de COGEM hiertoe de onderzoeksmogelijkheden heeft, zal zij over vier jaar de ontwikkelingen opnieuw laten inventariseren.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie