Publicaties

Coëxistentie in de Landbouw

Signaleringen | 28.11.2003 | 031126-01

De COGEM signaleert dat de problematiek rond coëxistentie geen milieuveiligheid-probleem is, maar een economisch en maatschappelijk probleem. In deze problematiek staan keuzevrijheid van de consument en producent en het bestaansrecht van de verschillende vormen van landbouw centraal. Het debat rond coëxistentie dient niet verengd te worden tot teelt van genetisch gemodificeerde (gg) gewassen versus niet gg-gewassen maar moet worden verbreed naar de gehele keten (zaadproducenten, telers, verwerkende industrie, tussenhandel, etc) en vooral naar de mogelijkheden van ketenscheiding. Immers de keuzevrijheid van de consument hangt direct samen met de afzet- en bestaansmogelijkheden van de diverse teelten. Coëxistentie is alleen mogelijk als er effectieve spelregels, zoals drempelwaarden, tussen de betrokkenen worden afgesproken. De COGEM signaleert dat de door de EU voorgestelde grenzen tussen ggo- en ggo-vrije zaden een duidelijke wetenschappelijke onderbouwing ontberen. Stapsgewijze ontwikkeling en nader onderzoek hiervan worden aanbevolen. Bij de vaststelling van drempelwaarden van toegestane vermenging met ggo’s moeten ook de effecten op latere fases in de keten in ogenschouw worden genomen. Drempelwaarden dienen afgestemd te zijn op de eigenschappen van het gewas en haalbaar voor de teler, handhaafbaar voor de overheid en acceptabel voor de consument te zijn. Opgelegde maatregelen dienen recht te doen aan de omvang van de problematiek. Opleiding en certificering vormen belangrijke instrumenten om ketenscheiding te realiseren.

Download publicatie