Publicaties

Classificatie bruinrot, witrot en mycorrhiza schimmmelsoorten

Adviezen | 05.06.2014 | CGM/140605-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de indeling in pathogeniteitsklassen van de basidiomycete schimmelsoorten Dichomitus squalens, Fomitopsis pinicola en Physisporinus rivulosus, en de ascomycete schimmel-soorten Podospora pauciseta (voorheen Podospora anserina) en Oidiodendron maius. Tevens is zij verzocht te adviseren over het inperkingsniveau waarop de vervaardiging van genetisch gemodificeerde schimmels van deze soorten ingeschaald dienen te worden.
De COGEM adviseert D. squalens, P. rivulosus, P. pauciseta en O. maius in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Zij is van mening dat voorgenomen werkzaamheden met deze schimmels op ML-I niveau uitgevoerd kunnen worden met een aanvullend voorschrift voor sporenvormende schimmelcultures. De soort F. pinicola leeft parasitair op diverse boomsoorten. De COGEM adviseert deze schimmelsoort in te delen in pathogeniteitsklasse 2 en werkzaamheden met deze soort uit te voeren op ML-II inperkingsniveau.
Onder de geadviseerde inperkingsniveaus en met inachtneming van het aanvullende voorschrift voor sporenvormende schimmels acht de COGEM het risico van de beschreven werkzaamheden met deze schimmelsoorten voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie