Nieuws

Generieke milieurisicobeoordeling gentherapie met gg-cellen en vrije lentivirale deeltjes

De COGEM heeft een advies uitgebracht met een generieke milieurisicobeoordeling voor gentherapiestudies waarbij gebruik wordt gemaakt van humane cellen die buiten het lichaam genetisch zijn aangepast en waarbij nog vectordeeltjes aanwezig zijn in het medische product (de gg-cellen).

Europa-breed is een generieke milieurisicobeoordeling opgesteld voor gentherapiestudies met ex vivo getransduceerde cellen, met als doel vergunningaanvragen voor deze veelbelovende studies te vereenvoudigen.

In deze generieke risicobeoordeling zijn verschillende vereisten geformuleerd waaraan voldaan moet worden. Eén van deze vereisten betreft de afwezigheid van zogenaamde ’vrije’ virusvectordeeltjes. Dit zijn mogelijke ’restproducten’ die overblijven na de genetische modificatie van de cellen. De afwezigheid van vectordeeltjes kan experimenteel worden bepaald, maar ook theoretisch worden geschat. In de Europese risicobeoordeling wordt hiertoe verwezen naar een eerder door de COGEM opgestelde rekenformule.

De COGEM heeft deze formule voor de meest gebruikte virusvectoren, de zogenaamde lentivirale vectoren, experimenteel laten valideren. Uit het onderzoek blijkt dat de formule aanpassing behoeft en dat het aantal vrije vectordeeltjes in het verleden onderschat is. Een consequentie hiervan is dat het bij toekomstige aanvragen waarschijnlijk niet altijd mogelijk zal zijn om uit te sluiten dat op het moment van toediening aan de patiënt nog vectordeeltjes in het medisch product aanwezig zijn, waardoor de vergunningaanvraag niet voldoet aan de eisen van de Europese milieurisico­beoordeling.

De COGEM heeft uitgaande van een ’worst case scenario’ berekend wat de kans is dat derden bij dergelijke studies aan vrije vectordeeltjes worden blootgesteld. Aangezien 16 uur na toediening van het medisch product de virusdeeltjes uit de patiënt geklaard lijken te zijn, en overdracht door standaard ziekenhuishygiënische en maatregelen voorkomen kan worden, adviseert de COGEM dat patiënten na toediening minimaal 16 uur in het ziekenhuis moeten verblijven. Onder inachtneming hiervan, is de COGEM van oordeel dat de risico’s voor derden bij dergelijke klinische studies verwaarloosbaar klein zijn.

Advies: Generiek advies over de milieurisicobeoordeling van klinische studies met ex vivo lentiviraal getransduceerde cellen: aanwezigheid van vrije vectordeeltjes in het medisch product

Onderzoeksrapport:
The COGEM formula revisited; Experimental validation of the reduction ratioformula for free lentiviral particles