Publicaties

The COGEM formula revisited, experimental validation of the reduction ratio formula for free lentiviral particles

Onderzoeksrapporten | 07.05.2020 | CGM 2020-01

Binnen het biomedisch onderzoek wordt bij het transduceren van cellen veel gebruik gemaakt van virale vectoren die afgeleid zijn van lentivirussen. Na transductie kunnen zogenaamde vrije infectieuze lentivirale vectordeeltjes achterblijven. Blootstelling van derden aan vrije vectordeeltjes moet voorkomen worden, omdat ze mogelijk tot schadelijke effecten kunnen leiden.

De aanwezigheid van vrije vectordeeltjes is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de halfwaardetijd van de virusvector en het aantal wasstappen van de cellen na transductie. Aan de hand van een rekenformule (de ‘COGEM-formule’) kan de afname van het aantal vrije vectordeeltjes worden geschat. Sommige waarden in deze formule berusten op grotendeels theoretische aannames.

De COGEM heeft daarom in een onderzoeksproject de gebruikte waarden van de verschillende parameters in de COGEM-formule experimenteel laten valideren, waaronder de halfwaardetijden voor vectordeeltjes gepseudotypeerd met  VSV-G en enkel andere envelopeiwitten. Uit het onderzoek blijkt dat voor de meeste parameters de tot nu toe gehanteerde waarden moeten worden aangepast, waardoor het berekende verlies aan vrije vectordeeltjes in de praktijk lager uitkomt dan voorheen werd aangenomen.

In het onderzoeksrapport is aan het eind een vernieuwde rekenformule opgenomen en een overzichtstabel, waarin per pseudotypering de in de COGEM-formule toe te passen reductiefactoren voor de halfwaardetijd en trypsine-inactivatie worden weergegeven. De auteurs benadrukken dat deze factoren alleen van toepassing zijn voor lentivirale vectoren.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ’download publicatie’ knop.

De bevindingen in het onderzoeksrapport hebben consequenties voor de Europa-brede generieke milieurisicobeoordeling van gentherapiestudies, waarbij genetisch gemodificeerde cellen worden toegepast die ex vivo met virale vectoren zijn getransduceerd. De COGEM licht dit nader toe in een advies over een generieke milieurisicobeoordeling van klinische studies waarbij nog vrije vectordeeltjes in het medisch product (de genetisch gemodificeerde cellen) aanwezig zijn. Het advies kunt u hier vinden.

 

Download publicatie