Publicaties

Veldproef met genetisch gemodificeerde schurftresistente appelbomen

Adviezen | 14.12.2010 | 101214-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieurisico’s van een veldproef met genetisch gemodificeerde (gg-) appelbomen (Malus pumila) geënt op niet genetisch gemodificeerde onderstammen. De gg-appelbomen brengen het HcrVf2 gen tot expressie dat schurftresistentie bewerkstelligt. Dit gen is afkomstig van een kruisbare verwante sierappelsoort (Malus floribunda).
De COGEM merkt op dat met de voorgenomen inperkingsmaatregelen uitkruising en verspreiding van het ingebrachte gen niet voorkomen zal worden. Het HcrVf2 gen is echter al in kruisbare verwanten van de gecultiveerde appel, in verschillende via traditionele veredeling verkregen appelrassen en in de wilde populatie aanwezig. De bij de transformatie gebruikte vector bevat o.a. de antibioticumresistentiegenen nptII en nptIII. Op basis van de aangeleverde gegevens kan niet worden uitgesloten dat het nptIII gen in de gg-appelbomen is ingebracht. De COGEM heeft eerder geconcludeerd dat bij veldproeven de aanwezigheid van het nptIII antibioticumresistentiegen geen milieurisico zal veroorzaken.
De COGEM concludeert dat deze veldproefaanvraag voldoet aan de eisen voor een categorie 2 veldproef. De COGEM heeft tegen de in de aanvraag beschreven werkzaamheden geen bezwaar en acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Wel merkt de COGEM op dat de door de aanvrager overlegde gegevens over de afwezigheid van het nptIII gen in de gg-appelbomen de wetenschappelijke toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Hoewel de eventuele aanwezigheid van dit gen geen milieurisico zal veroorzaken en daarom geen deel uitmaakt van de overweging van de COGEM over deze veldproef, is de COGEM van mening dat mede gezien de maatschappelijke gevoeligheid omtrent de aanwezigheid van antibioticumresistentiegenen het wenselijk is om aanvullende gegevens te laten overleggen.

Download publicatie