Publicaties

Signalerende brief ‘Levensbeschouwing en biotechnologie’

Signalerende brieven | 07.06.2006 | 060607-01

De COGEM heeft een inventarisatie laten uitvoeren naar de kernargumenten die een rol spelen bij de afwegingen die religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen maken met betrekking tot biotechnologische toepassingen. Deze argumenten worden vaak niet expliciet in het maatschappelijke debat geuit, maar spelen een rol als normatief aspect. Een beter inzicht in deze normatieve aspecten is van belang voor een beter begrip van het debat rond genetische modificatie.
De inventarisatie is uitgevoerd door een achttal vertegenwoordigers van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen te interviewen. Daarnaast is een webenquête uitgevoerd om de standpunten en argumenten over biotechnologie van acht ‘life style’ groepen te inventariseren.
Dit onderzoeksrapport is een eerste oriënterende stap. De COGEM is voornemens te onderzoeken of het mogelijk is om de argumenten die bij oordeelsvorming over genetische modificatie spelen te verbreden door meer religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen te betrekken, en deze anderzijds verder te onderbouwen door literatuuronderzoek. Aan de hand van deze resultaten zal nagegaan worden of er een ordening van de argumenten mogelijk is naar de mate waarin de genetische modificatie restricties worden opgelegd. Daarnaast zal onderzocht worden of het mogelijk is om de mate waarin argumenten gedeeld worden door delen van de bevolking in kaart te brengen en verschuivingen hierin te monitoren.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

Download publicatie