Publicaties

Signalerende aanbiedingsbrief ‘Survey on the implemention of Directive 2009/41/EC

Signalerende brieven | 03.03.2011 | CGM/110302-02

Binnen Europa geldt de Richtlijn 2009/41/EC als basis voor het ingeperkt gebruik (IG) van genetische gemodificeerde organismen (ggo’s). Deze Richtlijn is door iedere lidstaat op eigen wijze geïmplementeerd in de nationale ggo-regelgeving. Tot op heden was er geen overzicht van de formele ggo-regelgeving van iedere lidstaat en de wijze waarop die uitgevoerd wordt. Een vergelijking van de verschillende systemen in Europa kan behulpzaam zijn bij het streven om in Nederland onnodige administratieve lastendruk te verminderen.

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de Richtlijn door de verschillende lidstaten wordt geïmplementeerd, heeft de COGEM een consortium van Ameco Adviesgroep Milieubeleid en Horizons consultancy bureau de opdracht gegeven dit te onderzoeken. Het onderzoek richtte zich op 11 lidstaten van de EU, met als doel het identificeren van overeenkomsten en verschillen in de wijze waarop de Richtlijn wordt uitgevoerd. In het bij-zonder met betrekking tot de volgende onderwerpen: procedures; administratie; verplichtin-gen; en handhaving. Het onderzoek bestond uit een combinatie van deskresearch, enquête-formulieren en telefonische interviews, gevolgd door persoonlijke interviews in 8 lidstaten met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag, inspecties, adviesorganen, interne biovei-ligheidscommissies en aanvragers.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie