Publicaties

Klinische studie met lentiviraal getransduceerde T-cellen (JCAR017) tegen B-cel maligniteiten

Adviezen | 12.06.2018 | CGM/180612-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieurisico’s van een klinische studie met genetisch gemodificeerde (gg-)T-cellen in patiënten met bloedkanker. De patiënten worden behandeld met lichaamseigen T-cellen die door genetische modificatie een chimere antigen receptor (CAR) tot expressie brengen. Deze gg-T-cellen worden vervolgens teruggeplaatst in de patiënt om een effectieve afweerreactie tegen de tumoren te bewerkstelligen.
Mogelijke risico’s die bij deze klinische studie kunnen optreden, hebben vooral betrekking op de eventuele vorming en verspreiding van replicatiecompetent lentivirus (RCL) en de aanwezigheid van vrije virusdeeltjes in het medisch product.
De aanvrager voert meerdere testen uit om de aanwezigheid van RCL in de virale vector uit te sluiten. De COGEM acht deze testen toereikend en de kans op de aanwezigheid van RCL in de virale vector daardoor verwaarloosbaar klein. De aanvrager heeft de mogelijke aanwezigheid van vrije infectieuze virusdeeltjes berekend en de uitkomst van deze berekening blijkt buiten de veiligheidsmarge van de COGEM te vallen. De aanvrager geeft aan dat in de berekening geen rekening is gehouden met een aantal wasstappen. De COGEM acht een herberekening met de additionele wasstappen noodzakelijk om aan te tonen dat de totale virusreductie binnen de veiligheidsmarge valt. Indien de gg-T-cellen door een incident in derden terecht komen, acht de COGEM de kans op nadelige effecten verwaarloosbaar klein. De patiënt-specifieke T-cellen worden bij andere mensen door het immuunsysteem afgestoten en kunnen buiten het lichaam niet overleven.
Onder het voorbehoud dat de virusreductie na herberekening binnen de veiligheidsmarge valt, is de COGEM van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu verbonden aan deze klinische studie met gg-T-cellen verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie