Publicaties

Inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Mond-en-klauwzeervirus

Adviezen | 11.07.2006 | 060711-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met gg-recombinant Mond-en-klauwzeervirus (MKZV). De aanvrager wil onderzoeken waarom sommige MKZV stammen minder virulent zijn. Dit kan aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van antivirale middelen. Om dit te onderzoeken is de aanvrager van plan van een zogenaamde infectieuze kloon van het MKZV genoom te maken en genen tussen de verschillende MKZV stammen uit te wisselen.
De COGEM heeft onlangs in een algemeen advies criteria voor de inschaling in pathogeniteitsklassen van dierpathogene virussen gegeven en de daaraan gekoppelde werk- en inrichtingsvoorschriften voor recombinant DNA werkzaamheden. Deze voorschriften verschillen van de in de Regeling ggo vermelde werk- en inrichtingsvoorschriften voor pathogenen omdat dierpathogenen wel een milieurisico vormen, maar niet gevaarlijk zijn voor de mens. Dit is de eerste keer dat werkzaamheden met dierpathogene virussen op basis van dit algemene advies worden beoordeeld en ingeschaald.
De COGEM is van mening dat de werkzaamheden onder ML-III condities met aanvullende en gewijzigde voorschriften moeten worden uitgevoerd. De recombinante MKZ-virussen die in het project worden geproduceerd, verschillen qua eigenschappen niet van wildtype virussen. Er worden geen nieuwe eigenschappen of genen toegevoegd aan het virus.
De COGEM is van mening dat met in achtneming van de voorgeschreven maatregelen de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie