Publicaties

Import of genetically modified maize line MON88017 x MON 810

Adviezen | 19.04.2007 | 070419-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke risico’s voor mens en milieu van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg) maïslijn MON88017 x MON810. Teelt van deze lijn maakt geen deel uit van de vergunningaanvraag.
In de maïslijn is het gen cp4epsps ingebouwd waardoor de plant tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden. Daarnaast bevat de maïslijn de genen cry3Bb1 en cry1Ab waardoor de plant resistent is voor bepaalde insecten uit de orde van de Coleoptera, zoals de  maïswortelkever en de Lepidoptera, zoals de Europese maïsboorder.
Maïs heeft in Nederland geen wilde verwanten en opslag van maïsplanten is in Nederland nagenoeg uitgesloten. Verwildering van de maïsplant is in Nederland nooit waargenomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de modificaties het verwilderingspotentieel vergroten. De COGEM acht daarom de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen leidt tot verspreiding van MON88017 x MON810 binnen Nederland.
De COGEM is van mening dat de moleculaire karakterisering van de maïslijn MON88017 x MON810 volledig is en dat de aanvrager voldoende heeft aangetoond dat er geen nieuwe allergene of toxische producten gevormd worden als gevolg van de kruising van de lijnen.
Derhalve acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein bij markttoelating voor import en verwerking van de maïslijn MON88017 x MON810.

Download publicatie