Publicaties

Import and processing of maize line MON 87427 with tissue-selective tolerance to glyphosate

Adviezen | 14.03.2013 | CGM/130314-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn MON 87427. Deze maïslijn brengt het cp4 epsps gen tot expressie waardoor het tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden. Het cp4 epsps gen komt alleen tot expressie in de vegetatieve weefsels, de stempel en het vruchtbeginsel van de maïsplant. Het gen komt niet tot expressie in de pollenkorrels. Door de planten op het juiste moment met glyfosaat te bewerken wil de aanvrager mannelijk steriele planten produceren voor hybride zaadproductie.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het transgene eiwit het verwilderingspotentieel van Maïs vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van Maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.
De COGEM acht de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen tot verspreiding van deze maïslijn leidt. Verder is de COGEM van mening dat de moleculaire karakterisering adequaat is uitgevoerd.
Concluderend acht de COGEM op basis van de door haar uitgevoerde risicobeoordeling de milieurisico’s bij import van maïslijn MON 87427 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie