Publicaties

Import en verwerking van gg-glyfosaatresistente koolzaad 73496

Adviezen | 08.02.2013 | CGM/130208-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor import en verwerking van gg-koolzaad 73496. Deze koolzaadlijn brengt het gat4621 gen tot expressie en is als gevolg hiervan resistent voor glyfosaat bevattende herbiciden. De in 73496 ingebrachte eigenschap biedt een selectief voordeel op plaatsen waar glyfosaat wordt gebruikt voor onkruidbestrijding, zoals langs spoorwegen.
De COGEM adviseert om transportroutes en overslagplaatsen te monitoren op de aanwezigheid van gg-koolzaad en om spoorwegbedrijven en/of instellingen die het onderhoud van spoorwegen verzorgen, hierbij in te schakelen. Koolzaadplanten ontstaan uit gemorst zaad kunnen mogelijk met andere (gg-)koolzaadplanten of wilde verwante soorten kruisen waardoor verschillende transgene eigenschappen samen zouden kunnen komen in één plant. De COGEM is van mening dat dit bij de huidige toegelaten herbicidetolerante koolzaadlijnen niet tot een milieurisico zal leiden, maar adviseert met het oog op potentiële nieuwe vergunningaanvragen met andere eigenschappen om de aanwezigheid van gg-koolzaad langs spoorwegen te monitoren, zodat bij toekomstige vergunningaanvragen met eventueel gevestigd gg-koolzaad rekening gehouden kan worden.
De COGEM wijst erop dat de moleculaire karakterisering van 73496 onvolledig is, omdat de insertieplaats van het gat4621 gen niet volledig gekarakteriseerd is.
De COGEM is van mening dat het monitoringsplan verbeterd moet worden voordat er een markttoelating voor import van 73496 afgegeven wordt. Bovendien kan zij gezien de onvolledige moleculaire karakterisering niet positief adviseren over import en verwerking van 73496. Vanwege tijdsgebrek heeft de COGEM het dossier niet volledig bestudeerd. Zij houdt zich het recht voor om in een later stadium aanvullend commentaar op het dossier in te dienen.

Download publicatie