Publicaties

Advies over General Surveillance bij de import van GT73 koolzaad

Adviezen | 21.05.2012 | CGM/120521-01

In februari 2012 heeft de COGEM geadviseerd over de import van glyfosaatresistente en tolerante koolzaad GT73. COGEM concludeerde dat de milieurisico's van import en verwerking verwaarloosbaar klein zijn. Er was echter geen monitoringsplan bij het dossier aangeleverd. De EFSA heeft dit plan later beschikbaar gemaakt voor commentaar door de lidstaten.

Koolzaad kan zich in Nederland vestigen op plaatsen waar de bodem is verstoord. In Nederland komen verschillende verwante soorten voor waarmee koolzaad kan kruisen, zoals raapzaad. Er kan niet uitgesloten worden dat bij het incidenteel morsen van GT73 koolzaad een kleine populatie GT73 koolzaad ontstaat en dat GT73 andere koolzaadplanten of wilde verwante soorten bevrucht. De in GT73 ingebrachte eigenschappen bieden alleen een selectief voordeel op plaatsen waar vooral glyfosaat wordt gebruikt, zoals langs spoorwegen.
Gemorst GT73 koolzaad kan mogelijk met andere koolzaadplanten kruisen waardoor verschillende transgene eigenschappen gecombineerd zouden kunnen worden. De COGEM is van mening dat dit bij de huidige toegelaten koolzaadlijnen niet tot een milieurisico zal leiden. De kennis over het voorkomen van gevestigd gg-koolzaad en gekruiste events zal voor toekomstige vergunningaanvragen wel van belang zijn.
Daarnaast wijst de COGEM op twee andere verbeterpunten voor het monitoringsplan.

Op grond van bovenstaande adviseert de COGEM om in het monitoringsplan van GT73 koolzaad meer aandacht te besteden aan transportroutes en overslagplaatsen voor monitoring van gg-koolzaad. Spoorwegbedrijven en/of instellingen die het onderhoud van spoorwegen verzorgen moeten ingeschakeld worden voor de monitoring langs spoorwegen.

Download publicatie