Publicaties

Import en verwerking van koolzaad GT73 met glyfosaattolerantie en -resistentie

Adviezen | 03.02.2012 | CGM/120203-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor import en verwerking van gg-koolzaad GT73. Deze koolzaadlijn brengt de genen goxv247 en cp4 epsps tot expressie en is als gevolg hiervan tolerant voor en resistent tegen glyfosaat bevattende herbiciden.
Koolzaad kan zich in Nederland vestigen op plaatsen waar de bodem is verstoord. In Nederland komen verschillende verwante soorten voor waarmee koolzaad kan kruisen, zoals raapzaad. Er kan niet uitgesloten worden dat bij het incidenteel morsen van GT73 koolzaad een kleine populatie GT73 koolzaad ontstaat en dat GT73 andere koolzaadplanten of wilde verwante soorten bevrucht. Met uitzondering van de tolerantie voor glyfosaat verschilt GT73 niet van conventionele koolzaadrassen. De in GT73 ingebrachte eigenschappen bieden alleen een selectief voordeel op plaatsen waar vooral glyfosaat wordt gebruikt, zoals langs spoorwegen.
De moleculaire karakterisering van GT73 voldoet aan alle eisen van de COGEM. De resultaten hiervan geven geen reden om nadelige effecten te verwachten.
In de vergunningaanvraag ontbreekt echter een ‘post-market environmental monitoring plan’. De vergunningaanvraag is daardoor onvolledig.
De COGEM adviseert om te monitoren op de aanwezigheid van gg-koolzaad en om spoorwegbedrijven en/of instellingen die het onderhoud van spoorwegen verzorgen, hierbij in te schakelen. Gemorst GT73 koolzaad kan mogelijk met andere koolzaadplanten kruisen waardoor verschillende transgene eigenschappen gecombineerd zouden kunnen worden. De COGEM is van mening dat dit bij de huidige toegelaten koolzaadlijnen niet tot een milieurisico zal leiden, maar adviseert om met het oog op potentiële nieuwe vergunningaanvragen de aanwezigheid van gg-koolzaad langs spoorwegen te monitoren, zodat bij toekomstige vergunningaanvragen met eventueel gevestigd gg-koolzaad rekening gehouden kan worden.
Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import van GT73 gezien de huidige omstandigheden verwaarloosbaar klein, maar kan zij gezien de onvolledige vergunningaanvraag geen eindoordeel geven over deze vergunningaanvraag.

Download publicatie