Publicaties

Gentechnologie en Mondialisering

Signaleringen | 02.02.2006 | 060202-02

In vervolg op een workshop over de effecten van de Europese regelgeving over gentechnologie op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in niet-westerse landen, heeft de COGEM een signalering uitgebracht over de mondialisering van gentechnologie in de landbouw. Door het grensoverschrijdende karakter van (de handel in) genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen en de daaruit voortkomende gg-producten hebben de daarvoor geldende Nederlandse en Europese regels effecten op landen buiten Europa. Deze zijn niet alle bedoeld. De nadruk op de eigen Europese waarden en belangen kan gevolgen hebben, die strijdig zijn met waarden als wereldwijde solidariteit en rechtvaardigheid. De snelle ontwikkeling van de gg-landbouw in andere werelddelen zet op haar beurt de Europese regelgeving onder druk. Blijft deze voor de overheid handhaafbaar en betaalbaar? Ook deze internationale dimensie verdient aandacht bij de ontwikkeling van nieuw beleid over gentechnologie. De COGEM bepleit in dit verband een meer pro-actieve en communicatieve beleidsaanpak en het aangaan van actieve samenwerkingssverbanden met landen met andere waardensystemen. De COGEM vindt dat de Nederlandse aanpak van ‘capacity-building’ in verband met gentechnologie – waarbij in ontwikkelingslanden getracht wordt om reguleringssystemen vanuit de lokale beleidscontext op te bouwen, in plaats van elders ontwikkelde regulering van bovenaf te implementeren – navolging verdient. De COGEM pleit ten slotte voor een verder geharmoniseerde rol van het Biosafety Clearing House als wereldwijd registratiesysteem van markttoelatingen en veldproeven met gg-gewassen.

Download publicatie