Publicaties

Classificatie van Mouse mammary tumor virus en Murine stem cell virus

Adviezen | 13.10.2015 | CGM/151013-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van Mouse mammary tumor virus (MMTV) en Murine stem cell virus (MSCV). Tevens is de COGEM gevraagd of deze virussen strikt dierpathogeen zijn.
MMTV kan borstkanker in vrouwtjesmuizen veroorzaken. Het virus is overdraagbaar via de moedermelk en wordt tijdens de puberteit van geïnfecteerde muizen actief. Er is geen vaccin of behandeling beschikbaar. Verspreiding naar andere diersoorten of de mens is nooit waargenomen. Op basis van deze argumenten is de COGEM van mening dat het MMTV een strikt dierpathogeen virus van klasse 2 is.
MSCV is geen natuurlijk virus maar een genetisch gemodificeerd chimeer virus. Het virus kan hematopoietische en embryonale stamcellen infecteren. MSCV kan alleen repliceren in de aanwezigheid van helpervirussen omdat een aantal essentiële functies ontbreken. Het is onbekend of het virus een ziekte veroorzaakt in mensen of dieren. Het MSCV is niet als aparte soort opgenomen in de lijsten van de ‘International Committee on Taxonomy of Viruses’.
De COGEM hanteert als stelregel dat zij alleen replicatiecompetente virussen classificeert die van nature voorkomen en vaccinstammen die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan specifieke (kweek)omstandigheden, zoals passage op specifieke cellijnen.
Op basis van bovenstaande overweging adviseert de COGEM MSCV niet in te delen in een pathogeniteitsklasse. Gezien de eigenschappen van de virussen waarvan het MSCV is afgeleid, is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn wanneer in vitro werkzaamheden met (ecotroop) MSCV op ML-II inperkingsniveau uitgevoerd worden.

Download publicatie