Procedures

Procedures

Vanwege hun voor de COGEM noodzakelijke en gewenste expertise, zijn veel van de leden werkzaam binnen het veld van de genetische modificatie. Dit kan bij de advisering potentieel tot belangenverstrengelingen leiden. Om dit te voorkomen heeft de COGEM regels opgesteld, deze zijn samengevat en vastgelegd in het protocol: ‘Protocol voorkomen belangenverstrengeling leden bij advisering juni 2021‘.

Leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij vergunningaanvragen e.d. worden niet om advies gevraagd en hebben geen inbreng bij het opstellen van het betreffende advies. Dit geldt zowel bij behandeling in een vergadering als bij schriftelijke afhandeling. De voorzitter van de COGEM en betrokken subcommissievoorzitter, daarbij ondersteund door de secretaris, zien hierop toe.

De leden vullen elk een formulierin waarin ze hun belangen kenbaar maken. Dit betreft zowel directe werkgevers, nevenfuncties, verkregen onderzoeksgelden en persoonlijke financiële belangen. Dit formulier wordt tenminste jaarlijks bijgewerkt. De iingevulde ledenveklaringen kunt u inzien via: Link naar belangenverklaringen leden

De voorzitter van de COGEM heeft naar aanleiding van de formulieren en bij aanvang van het lidmaatschap (en daarna zo vaak als nodig) een gesprek met ieder commissielid over nevenactiviteiten of andere belangen die de onafhankelijkheid van de meningsvorming binnen de COGEM in het geding kunnen brengen. Zonodig worden tijdens deze gesprekken nadere afspraken gemaakt om belangenconflicten te voorkomen.

De inhoud van de formulieren wordt jaarlijks besproken binnen de subcommissies zodat de leden van elkaars eventuele belangen op de hoogte zijn.