Publicaties

Veldproef met herbicidentolerante en insectenresistente NK603 x 1507 x 59122 maïs

Adviezen | 22.12.2006 | 061222-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over een kleinschalige veldproef (klasse I) met genetisch gemodificeerde maïs (maïslijn NK603 x 1507 x 59122). Door de genetische modificatie is de maïs tolerant geworden voor herbiciden met als werkzame stof glyfosaat of glufosinaat-ammonium. Daarnaast is de maïslijn resistent voor enkele insecten uit de orde van de Lepidoptera en Coleoptera. De COGEM heeft nog niet eerder over deze maïslijn geadviseerd.
De aanvrager stelt dat er geen schadelijke effecten op niet-doelwitorganismen te verwachten zijn. De resultaten van de studies waarop deze conclusies zijn gebaseerd zijn echter niet toegevoegd aan het dossier. De COGEM merkt op dat de effecten op niet-doelwitorganismen buiten het proefveld waarschijnlijk beperkt zullen zijn, maar dat zij gezien het ontbreken van essentiële informatie dit niet met zekerheid kan stellen.
De COGEM onderkent dat het uitvoeren van een veldproef mede van belang is om zulke informatie te kunnen vergaren. De COGEM is van mening dat de veldproef doorgang kan vinden mits er strikte aanvullende voorwaarden opgelegd worden betreffende het monitoren en testen van schadelijke effecten op niet-doelwitorganismen buiten het proefobject. Indien het echter niet mogelijk is om dergelijke aanvullende eisen op te leggen, dan kan de COGEM geen positief advies over deze vergunningaanvraag geven.

Download publicatie