Publicaties

Percepties van burgers over genetische modificatie. Een kwalitatieve en kwantitatieve verkenning.

Onderzoeksrapporten | 03.06.2019 | CGM 2019-02

Mede met het oog op het maatschappelijk draagvlak voor beleid rondom de regulering van ggo’s, heeft de COGEM onderzoek laten uitvoeren naar de percepties van burgers bij de verschillende technieken voor genetische modificatie zoals toegepast bij planten en in de geneeskunde.
Door de ontwikkeling van nieuwe technieken zoals CRISPR-Cas vervagen de grenzen tussen een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) en wildtype organismen of organismen verkregen via conventionele veredeling. Bij sommige technieken kan daardoor onduidelijkheid ontstaan of de huidige ggo-wetgeving hierop wel van toepassing is. Daarom wordt er gezocht naar juridische oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van aanpassing van de regelgeving of door een herinterpretatie van de wettelijk vastgelegde definitie van een ggo. Tot op heden wordt de discussie hierover vooral gevoerd door onderzoekers, beleidsmakers en stakeholders (industrie en maatschappelijke organisaties), dat wil zeggen partijen met kennis van de wetenschappelijke en juridische achtergrond. Maar wat vinden burgers eigenlijk van deze verschillende technieken en wat zien zij als genetische modificatie?
Uit het voorliggende onderzoeksrapport blijkt dat de meeste mensen nauwelijks onderscheid maken tussen de verschillende technieken waarmee genetische modificaties tot stand worden gebracht. Bij medische toepassingen overheerst vooral het belang dat men hecht aan de toepassing. Bij planten maakt men alleen een onderscheid tussen klassieke veredeling en overige technieken. Veiligheid is bij alle technieken een belangrijke overweging.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

 

Download publicatie