Publicaties

Klonering van methanotrofe mengpopulaties in micro-organismen van klasse-I

Adviezen | 26.10.2006 | 061026-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de risico’s van de klonering van sequenties afkomstig uit methaan-oxiderende bacteriën; de zogenaamde methanotrofen. Om methanotrofen te kloneren worden ze eerst gekweekt. Er zouden risico’s voor mens en milieu kunnen ontstaan als deze bacteriën, of andere micro-organismen die zich tijdens de kweekperiode in het medium vermeerderd hebben, toxische of pathogene eigenschappen bezitten. VROM heeft de COGEM gevraagd of het uit te sluiten valt dat bovenstaande pathogene of toxische organismen tijdens het experiment aanwezig zijn.
De bacteriën worden vooral geïsoleerd uit grondmonsters en water, bronnen waar veel mensen mee in contact komen. Hiernaast is er over de hele wereld veel onderzoek verricht naar methanotrofen. Indien de bacteriën pathogeen of toxisch zouden zijn, zou hier zeer waarschijnlijk melding van zijn gemaakt. Bij de COGEM is geen literatuur bekend waaruit blijkt dat methanotrofe bacteriën toxisch of pathogeen zouden zijn. Zij acht de kans dat er pathogene of toxische methanotrofen in het kweekmedium aanwezig kunnen zijn zeer klein.
Het is bekend dat tijdens de kweek van methanotrofen een andere bacterie, de Hyphobacterium zich ook kan vermeerderen. Bij de COGEM zijn geen gegevens bekend die wijzen op een pathogeen of toxisch karakter van deze bacterie.
Concluderend is de COGEM van mening dat de voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden op ML-I inperkingsniveau zonder dat de veiligheid voor mens en milieu in gevaar komt.   

Download publicatie