Publicaties

Klinische studie met lentiviraal getransduceerde CD34+ cellen ter behandeling van cerebrale adrenoleukodystrofie (CALD)

Adviezen | 14.11.2019 | CGM/191114-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieurisico-aspecten van een klinische studie met genetisch gemodificeerde (gg-)stamcellen bij patiënten met cerebrale adreno-leukodystrofie (CALD). Deze patiënten lijden aan een ernstige stofwisselingsziekte vanwege een genetisch defect in het ABCD1 gen. De ziekte gaat gepaard met schade aan onder meer de bijnieren, hersenen en testikels. Tijdens de studie zullen de patiënten met lichaamseigen gg-stamcellen worden behandeld die een goedwerkende variant van het ABCD1 gen tot expressie brengen.
Onlangs heeft de COGEM advies uitgebracht over een generieke milieurisicobeoordeling voor klinische studies met ex vivo genetisch gemodificeerde cellen. De nu ter beoordeling voorliggende klinische studie met ex vivo lentiviraal getransduceerde cellen lijkt niet te voldoen aan twee criteria die aan de generieke milieurisicobeoordeling gesteld zijn (de kans op de vorming van replicatiecompetent lentivirus (RCL) tijdens de productie van de vector, en de aanwezigheid van vrije vector-deeltjes in het medisch product (de gg-cellen)). Hierdoor kan deze generieke beoordeling niet worden toegepast.
Met betrekking tot de eerste voorwaarde acht de COGEM op basis van de aangeleverde gegevens de kans verwaarloosbaar klein dat de vectorbatches RCL bevatten. Met betrekking tot de tweede voorwaarde kan de COGEM niet uitsluiten dat het medisch product vrije infectieuze vectordeeltjes bevat. Zij acht het milieurisico van deze deeltjes echter verwaarloosbaar klein gezien de samenstelling van de vector en het onschadelijke karakter van het transgen. De COGEM is daarom van oordeel dat de milieurisico’s verbonden aan deze klinische studie verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie