Publicaties

Kansen voor Biotechnologie

Onderzoeksrapporten | 31.05.2007 | CGM 2007-3a / CGM 2007-3b

Ten behoeve van de Trendanalyse Biotechnologie 2007 heeft de COGEM twee deelonderzoeken laten uitvoeren naar de economische kansen van biotechnologie in Nederland.

In het rapport ‘Kansen voor biotechnologie. De economische positie van de Nederlandse biotechnologie bedrijven’ geschreven door TNO, is een benchmark gemaakt van Nederlandse gespecialiseerde biotechbedrijven ten opzichte van hun concurrenten in het buitenland over de periode 2000 tot 2005. In een vervolgtraject zijn de uitkomsten van het rapport in een workshop voorgelegd aan betrokkenen in het veld wat heeft geleid tot een inventarisatie van kansen die de biotechnologiesector Nederland te bieden heeft.
Uit het rapport komt naar voren dat Nederland een uitstekende positie in het wetenschappelijke onderzoek bezit en ook het aantal octrooiaanvragen is (boven)gemiddeld. Tevens kent Nederland een hoog aantal opstartende biotechnologiebedrijven. Echter de Nederlandse bedrijfjes zijn aanzienlijk kleiner in omzet, aantallen werknemers en geïnvesteerd kapitaal, dan in andere landen. De Nederlandse bedrijfjes blijken geen durfkapitaal te kunnen aantrekken, waardoor groei uitblijft. Daarbij blijken de investeringen in de Nederlandse biotechnologiesector laag vergeleken met andere landen.
Opgemerkt moet worden dat alleen gegevens beschikbaar zijn over gespecialiseerde (‘dedicated’) biotechnologiebedrijven. Gegevens over (‘diversified’) bedrijven waarbij biotechnologie een onderdeel van de activiteiten is ontbreken. Hierdoor is het mogelijk dat een vertekend beeld van de economische positie van de sector ontstaat. Anderzijds zijn er geen aanwijzingen dat de Nederlandse diversified bedrijven het beter doen dan buitenlandse bedrijven.

Tijdens de workshop werd duidelijk dat bijna alle deelnemers van mening waren dat er keuzes gemaakt moeten worden om te investeren in bepaalde deelgebieden van de biotechnologie in plaats van het breed ondersteunen van zoveel mogelijk ontwikkelingen. Eenzelfde roep om focus kwam tot uiting met betrekking tot het ondersteunen van onderzoek. Hoog kwalitatief onderzoek moet naar mening van de deelnemers gesteund worden, desnoods ten koste van minder baanbrekende onderzoeksgroepen.
Aan een dergelijke workshop kan slechts een beperkt aantal deelnemers deelnemen. Derhalve kunnen aan de uitkomsten geen absolute geldigheid worden toegekend en moeten zij ten hoogste als indicatief voor de mening van het gehele werkveld beschouwd worden.

Download publicatie