Publicaties

Import genetisch gemodificeerde soja FG72xA5547-127 met drie herbicidentolerantie eigenschappen

Adviezen | 04.11.2015 | CGM/151104-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de import en verwerking van de genetisch gemodificeerde sojalijn FG72xA5547-127. Deze sojalijn brengt de hppdPfW336, 2mepsps en pat genen tot expressie waardoor de lijn tolerant is voor bepaalde herbiciden.
Het gematigde Nederlandse klimaat is niet optimaal voor teelt van de Sojaboon. Slechts op kleine schaal worden er sojarassen geteeld. Soja-opslagplanten komen in Nederland niet vaak voor en hebben nooit geleid tot verwilderde populaties. Het gewas kan niet in Nederland overleven, onder meer doordat de temperatuur te laag is en de zaden geen kiemrust kennen. De COGEM heeft geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschappen in FG72xA5547-127 tot verwildering kunnen leiden. In Europa zijn geen wilde verwanten van de Sojaboon aanwezig, zodat de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden. Gezien het bovenstaande acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat het incidenteel morsen van sojalijn FG72xA5547-127 leidt tot verspreiding van de lijn in Nederland.
De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over de import en verwerking van ouderlijnen FG72 en A5547-127. De aanvrager heeft de bioïnformatische analyses ten behoeve van de moleculaire karakterisering geactualiseerd. De COGEM is van mening dat deze adequaat zijn uitgevoerd en acht de moleculaire karakterisering van FG72xA5547-127 voldoende.
Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van sojalijn FG72xA5547-127 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedsel-veiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie