Publicaties

Import en verwerking van koolzaad MON88302 met glyfosaattolerantie

Adviezen | 13.06.2012 | CGM/120612-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor import en verwerking van gg-koolzaad MON88302. Deze koolzaadlijn brengt het gen cp4 epsps tot expressie en is als gevolg hiervan tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden.
Koolzaad kan zich in Nederland hoofdzakelijk vestigen op plaatsen waar de bodem is verstoord. In Nederland komen verschillende verwante soorten voor waarmee koolzaad kan kruisen, zoals raapzaad. Er kan niet uitgesloten worden dat bij het incidenteel morsen van zaad van MON88302 koolzaad een kleine populatie ontstaat en dat daardoor MON88302 andere koolzaadplanten of wilde verwante soorten bevrucht. De in MON88302 ingebrachte eigenschappen bieden een selectief voordeel op plaatsen waar glyfosaat wordt gebruikt voor onkruidbestrijding, zoals langs spoorwegen.
De COGEM adviseert om transportroutes en overslagplaatsen te monitoren op de aanwezigheid van gg-koolzaad en om spoorwegbedrijven en/of instellingen die het onderhoud van spoorwegen verzorgen, hierbij in te schakelen. Planten ontstaan uit gemorst zaad kunnen mogelijk met andere (gg-)koolzaadplanten kruisen waardoor verschillende transgene eigenschappen samen zouden kunnen komen in één plant. De COGEM is van mening dat dit bij de huidige toegelaten koolzaadlijnen niet tot een milieurisico zal leiden, maar adviseert om met het oog op potentiële nieuwe vergunningaanvragen de aanwezigheid van gg-koolzaad langs spoorwegen te monitoren, zodat bij toekomstige vergunningaanvragen met eventueel gevestigd gg-koolzaad rekening gehouden kan worden.
Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import van MON88302 verwaarloosbaar klein. Echter, de COGEM is van mening dat het monitoringsplan verbeterd moet worden voordat er een markttoelating wordt afgegeven voor import van MON88302.

Download publicatie