Publicaties

Advies n.a.v EFSA opinie over vergunning voor Import van genetisch gemodificeerd koolzaad MON88302

Adviezen | 10.07.2014 | CGM/140709-01

Genetisch gemodificeerd (gg-)koolzaad MON88302 is tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden. In 2012 heeft de COGEM geadviseerd over een vergunningaanvraag betreffende de import en verwerking van deze koolzaadlijn. De COGEM achtte het noodzakelijk het monitoringsplan behorende bij deze vergunningsaanvraag aan te passen.
De EFSA heeft in haar recent uitgebrachte opinie de door COGEM geuite bezwaren niet weggenomen. Deze bezwaren zijn daarom nog onverkort van kracht.
De COGEM adviseert om langs koolzaaddistributieroutes en bij koolzaad-overslagstations te monitoren op de aanwezigheid van MON88302 opslagplanten. In Nederland kunnen op verstoorde grond langs transportroutes (wegbermen, spoorwegen) en bij overslagstations kleine koolzaadpopulaties ontstaan. De vestiging van MON88302 opslagplanten kan daarbij niet uitgesloten worden, vooral als glyfosaat voor de bestrijding van onkruid wordt toegepast zoals bij spoorwegen gebruikelijk is. Deze opslagplanten kunnen andere (gg-)koolzaad opslagplanten bevruchten, waardoor verschillende transgene eigenschappen in één plant samen kunnen komen. Het kan op voorhand niet uitgesloten worden dat een mogelijke combinatie van transgene eigenschappen tot een potentieel schadelijk effect kan leiden.
De COGEM is van mening dat voor toekenning van de vergunning aanpassing van het general surveillance plan noodzakelijk is
 

Download publicatie