Publicaties

Import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn MON87411

Adviezen | 29.10.2015 | CGM/151029-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)maïslijn MON87411. Deze lijn bevat een zogenaamde DvSnf7 suppressie cassette en brengt de cry3Bb1 en cp4 epsps genen tot expressie. Hierdoor is de plant resistent tegen de maïswortelkever en tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschappen ervoor zorgen dat de gg-maïs kan verwilderen. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.
De COGEM acht de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen tot verspreiding van deze maïslijn leidt. Verder is de COGEM van mening dat de moleculaire karakterisering adequaat is uitgevoerd.
Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van gg-maïs MON87411 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheids-beoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie