Publicaties

Import and processing of genetically modified maize Bt11xMIR162xMIR604xGA21

Adviezen | 17.09.2009 | 090917-05

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van maïslijn Bt11xMIR162xMIR604xGA21. Deze maïslijn is verkregen door vier genetisch gemodificeerde maïslijnen met elkaar te kruisen.
Bt11xMIR162xMIR604xGA21 brengt de genen cry1Ab, mcry3A, vip3Aa20, mepsps, pat en pmi tot expressie. Als gevolg hiervan is Bt11xMIR162xMIR604xGA21 resistent voor bepaalde insecten uit de orde van de Lepidoptera en de Coleoptera en tolerant voor glufosinaat en glyfosaat bevattende herbiciden.
De moleculaire karakterisering van Bt11xMIR162xMIR604xGA21 en van de individuele ouderlijnen voldoet aan de criteria van de COGEM.

Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen of interacties tussen de transgene eiwitten het verwilderingspotentieel van maïs vergroten. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is. Daarom acht de COGEM de kans dat incidenteel morsen tot verspreiding van deze maïslijn leidt verwaarloosbaar klein.

Omdat andere instanties een voedselveiligheidbeoordeling uitvoeren heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.
Concluderend heeft de COGEM in het licht van de door haar uitgevoerde risicobeoordeling geen bezwaar tegen import en verwerking van maïslijn Bt11xMIR162xMIR604xGA21 en acht zij de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie