Publicaties

Herziening Bijlagen 2, 5, 6 en 8 van de Regeling GGO

Adviezen | 09.07.2007 | 070709-03

Het ministerie van VROM heeft een aantal bijlagen (2, 5, 6 en 8) bij de Regeling Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) herzien. De COGEM is gevraagd advies uit te brengen over de voorgenomen wijzigingen.
De Regeling GGO bepaalt onder welke omstandigheden met ggo’s gewerkt mag worden. Bijlage 2 van de Regeling GGO bevat een lijst van vectoren die als niet pathogeen beschouwd worden. Met deze vectoren mag op ML-I niveau gewerkt worden. Bijlage 5 en 6 van de Regeling GGO bevatten de feitelijke inschalingsartikelen. Aan de hand van deze artikelen kan het niveau van inperkende maatregelen worden vastgesteld die voor activiteiten met een specifiek ggo nodig zijn om de veiligheid voor mens en milieu te waarborgen. Bijlage 8 bevat richtlijnen voor de opslag van afval dat mogelijkerwijs in aanraking is gekomen met ggo’s.
Door de grote mate van overlap tussen bijlage 5 en 6 en om de inschalingsartikelen beter aan te laten sluiten op de praktijk, zijn de betreffende bijlagen herzien en samengevoegd. Tevens zijn enkele onvolkomenheden in Bijlage 2 gecorrigeerd en is Bijlage 8 aangepast conform een COGEM advies uit 2005.
In grote lijnen kan de COGEM zich vinden in de voorgestelde wijzigingen. Door samenvoeging van bijlage 5 en 6 wordt het aantal inschalingsartikelen beperkt en is de nieuwe bijlage beduidend inzichtelijker. Wel wijst de COGEM er op dat de termen ‘schadelijk genproduct’ en ‘biologische inperking’ die in de herziene versie van de bijlage worden gebruikt onduidelijk zijn. De COGEM is daarom van mening dat een betere beschrijving van betreffende termen noodzakelijk is om tot een juiste inschaling te komen. Tevens merkt de COGEM op dat in een aantal gevallen de huidige Regeling GGO tot een lagere inschaling leidt dan de herziene versie. Omwille van de duidelijkheid en consistentie met de huidige regeling adviseert de COGEM daarom de herziene bijlagen op enkele punten aan te passen.

Download publicatie