Publicaties

Classificatie van vier bacteriesoorten

Adviezen | 14.04.2009 | 090414-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van de bacteriesoorten Erwinia herbicola, Arthrobacter chlorophenolicus, Alcanivorax borkumensis en Sphingomonas wittichii. Tevens is de COGEM verzocht te adviseren over de mogelijke plaatsing van deze micro-organismen in Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo). Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die in principe niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Met de micro-organismen die in Bijlage 1 zijn opgenomen, mag onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau ML-I gewerkt worden.
De aanvrager wil de stam 299R van Erwinia herbicola gebruiken als modelorganisme voor het meten van fitness van individuele bacteriƫn op het bladoppervlak van planten. De overige bacteriesoorten worden gebruikt als modelorganismen in een studie naar de biodegradatie van verschillende klassen van organische vervuilingen van het milieu.

De bacteriesoort Erwinia herbicola omvat verschillende stammen die pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Welke elementen van belang zijn bij deze pathogeniteit en in hoeverre de stam 299R over deze elementen beschikt, is niet bekend. De COGEM kan derhalve niet uitsluiten dat de stam 299R over vergelijkbare pathogene eigenschappen beschikt. Zij adviseert derhalve deze stam in pathogeniteitsklasse 2 te handhaven.

Uit de literatuurgegevens kan worden opgemaakt dat de bacteriesoorten Arthrobacter chlorophenolicus, Alcanivorax borkumensis en Sphingomonas wittichii niet gekend pathogeen zijn voor mens, dier en plant. De COGEM adviseert daarom deze drie bacteriesoorten in de laagste pathogeniteitsklasse (klasse 1) in te delen en op Bijlage 1 te plaatsen.

Download publicatie