Publicaties

Classificatie van enkele micro-organismen van bijlage 1 van de Regeling ggo

Adviezen | 24.09.2007 | 070917-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de plaatsing dan wel verwijdering van enkele micro-organismen van bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo). Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die in principe niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Deze bijlage is voor vergunningaanvragers van groot belang omdat met deze micro-organismen onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau, ML-I, gewerkt mag worden.

De adviesvraag betreft de bacteriesoorten Bacillus licheniformis, B. megaterium, Clostridium butyricum, Comamonas testosteroni, Lactobacillus plantarum, Propionibacterium jensenii, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, Rhodococcus erythropolis en Streptococcus gordonii. Verder is advies gevraagd over vier verschillende gisten: Hansenula polymorpha, Pichia methnolica, P. pastoris en Zygosaccharomyces rouxii.

Op basis van de gevonden literatuur, het oordeel van de COGEM leden en externe experts is de COGEM van mening dat de hierboven genoemde soorten niet als pathogeen bestempeld kunnen worden. Ze kunnen daarmee op bijlage 1 gehandhaafd dan wel geplaatst worden.

Download publicatie