Publicaties

Aanscherping criteria veldwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde planten

Adviezen | 30.10.2017 | CGM/171030-01

De COGEM heeft veldproeven met genetisch gemodificeerde (gg-) planten in drie verschillende categorieën ingedeeld. Wanneer weinig kennis beschikbaar is, worden alleen kleinschalige werkzaamheden toegelaten waarbij verregaande inperkende maatregelen opgelegd kunnen worden om nadelige milieueffecten te voorkomen. Bij grootschalige veldproeven met minder inperkende voorschriften is meer kennis van het ggo vereist. Bij categorie 1 veldproeven zijn de gg-planten nog niet volledig gekarakteriseerd, is het aantal locaties en de oppervlakte beperkt en kunnen inperkende maatregelen opgelegd worden. Categorie 3 veldproeven omvatten grootschalige niet-commerciële veldwerkzaamheden met gg-planten. Toepassing in de praktijk van deze criteria bij de beoordeling van veldproeven heeft laten zien dat de criteria waaraan categorie 2 veldproeven moeten voldoen aanscherping behoeven.
De COGEM stelt vast dat de huidige criteria onvoldoende recht doen aan de aard en het karakter van categorie 2 veldproeven. De criteria zijn zodanig geformuleerd dat deze wellicht voor meerdere interpretaties vatbaar zijn bij mogelijke toekomstige veldproeven met andere gewassen dan tot op heden vergund. De COGEM kan zich daarnaast situaties indenken waarin inperkende maatregelen opgelegd moeten kunnen worden om verspreiding te voorkomen. Of inperkende maatregelen opgelegd moeten worden, is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid kennis, het type gewas en de ingebrachte eigenschap(pen). Ook kunnen er, afhankelijk van de situatie, behalve de nu geëiste gegevens aanvullende gegevens nodig zijn om de veiligheid voor mens en milieu te waarborgen.
De COGEM is verder van oordeel dat de criteria voor categorie 1 en 3 ongewijzigd kunnen blijven met uitzondering van een kleine tekstuele wijziging in de categorie 3 omschrijving.

Download publicatie