Lopend advies en signalering

Vervolgadviesvraag ‘Heroverweging pathogeniteitsclassificatie influenza A virussen’ (CGM/201006-02)

In oktober 2020 heeft de COGEM het advies ‘Heroverweging pathogeniteitsclassificatie influenza A virussen’ (CGM/201006-02) uitgebracht. Hierin geeft de COGEM aan dat zij van oordeel is dat het merendeel van de influenza A virussen voldoen aan de criteria voor een klasse 2 indeling, aangezien deze influenza A virussen laagpathogeen zijn voor de natuurlijke gastheer en in het algemeen geen tot milde symptomen veroorzaken. Enkele influenzavirussen die een ernstiger ziektebeeld bij mens of dier kunnen veroorzaken, komen niet in aanmerking voor een omlaagschaling van klasse 3 naar 2. Naar aanleiding van dit advies heeft bureau GGO vervolgvragen gesteld, waarin de COGEM om een nadere toelichting wordt gevraagd op een aantal punten in het advies.