Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van zeven schimmelsoorten

Adviezen | 01.10.2021 | CGM/211001-01

De COGEM is gevraag te adviseren over de pathogeniteitsklasse van zeven schimmelsoorten en de plaatsing van deze soorten op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.
Cercophora scortea is een schimmelsoort geïsoleerd uit uitwerpselen, van verwante soorten is bekend dat ze leven op dood organisch materiaal. Dendryphion nanum is een schimmel die voorkomt op rottend plantmateriaal en in staat is een mycotoxine (trichothecin) te produceren.  Lentithecium fluviatile is geïsoleerd uit dood blad van riet, en heeft verwante soorten die leven in zoetwater. Over de schimmelsoorten Massariosphaeria phaeospora en Parathielavia hyrcaniae, respectievelijk geïsoleerd uit plantmateriaal en uit de bodem, is tot op heden zeer weinig bekend. De schimmel Talaromyces aculeatus is geïsoleerd uit canvas, maar komt ook voor in de bodem en bladafval. T. aculeatus is ook aangetroffen in huid en nagels van rijstboeren die leden aan schimmelinfecties, maar er is niet aangetoond dat deze schimmel infecties kan veroorzaken. Xylaria flabelliformis is geïsoleerd uit dood hout, maar leeft ook met levende planten samen, en produceert onder andere een stof die de groei van andere schimmels afremt. X. flabelliformis is ook gevonden in Lelies met aangetaste bladeren, maar het is niet aangetoond dat de schimmel bladschade veroorzaakt.
Het bovenstaande in overweging nemende, adviseert de COGEM om de zeven schimmelsoorten in te delen in pathogeniteitsklasse 1, als apathogene schimmelsoorten. Zij adviseert deze schimmelsoorten tevens op te nemen op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie