Publicaties

Ontwerpregeling ggo onder de loep

Adviezen | 03.02.2014 | CGM/140131-01

De COGEM is gevraagd om advies uit te brengen over de ‘Ontwerpregeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013’. Hoewel de Ontwerpregeling ten opzichte van de huidige Regeling ggo complexer is geworden, is de COGEM van mening dat het redelijk navolgbaar en toepasbaar zal blijken te zijn. Zij constateert daarbij dat de aanbevelingen die zij in de afgelopen jaren heeft gedaan met betrekking tot de herziening van de regelgeving omtrent genetisch gemodificeerde organismen (ggo), op hoofdlijnen zijn overgenomen.
De COGEM adviseert enkele dingen te wijzigen in de bijlagen bij de Ontwerpregeling. Zij merkt op dat de inhoud van de lijsten met pathogene en apathogene micro-organismen niet overeen komt met de lijsten en adviezen die de COGEM heeft uitgebracht en is van mening dat de lijsten aangepast zouden moeten worden naar de laatste inzichten.
Hoewel deels een vereenvoudiging van de huidige Regeling ggo is gerealiseerd, tekent de COGEM aan dat met name voor werkzaamheden op inperkingsniveau II het voordeel van de vereenvoudiging beperkt is. Dit wordt mede veroorzaakt doordat Bijlage 3 en 4 onvoldoende zijn ingevuld. Tevens signaleert de COGEM dat de vereenvoudigde procedure voor medische en veterinaire studies met naakt DNA minder vergaand is dan zij heeft geadviseerd.
Door de omvang en de complexiteit van de Ontwerpregeling dreigen de doelen die het ministerie met de herziening voor ogen had en de winst die met de herziening voor het werkveld zijn gerealiseerd, onder te sneeuwen. De COGEM suggereert deze zaken in de toelichting bij de Ontwerpregeling en bij de introductie van de nieuwe Regelgeving bij het werkveld duidelijk naar voren te brengen.

Download publicatie