Publicaties

Klinische studie met allogene ex vivo lentiviraal getransduceerde T-cellen ter behandeling van acute lymfoblastische leukemie

Adviezen | 09.01.2020 | CGM/200109-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieurisico-aspecten van een klinische studie met allogene (lichaamsvreemde) ex vivo genetisch gemodificeerde (gg-) T-cellen die zullen worden toegediend aan patiënten met acute lymfoblastische leukemie (ALL). ALL is een vorm van kanker van de witte bloed­cellen. Door de aangebrachte modificaties kunnen de gg-T-cellen (UCART19) de leukemie­cellen van de patiënt vernietigen.
Onlangs heeft de COGEM advies uitgebracht over een generieke milieurisicobeoordeling voor klinische studies met cellen die ex vivo getransduceerd zijn met lenti- of retrovirale vectoren. De nu ter beoordeling voorliggende klinische studie lijkt niet te voldoen aan drie criteria die aan de generieke milieurisico­beoordeling gesteld zijn, waardoor deze niet kan worden toegepast. Het betreffen de moleculaire karakterisering van de gebruikte vector, de mogelijke aanwezigheid van vrije virusdeeltjes in het toe te dienen medische product, en het gebruik van allogene cellen.
Op basis van de aangeleverde informatie is de COGEM van oordeel dat – voor deze vergunningaanvraag – de lentivirale vector die voor de productie van UCART19 gebruikt is, voldoende moleculair is gekarakteriseerd. Zij vindt dat de aanvrager afdoende heeft bewezen dat er geen vrije virusdeeltjes in de toe te dienen gg-T-cellen aanwezig zijn. Tevens acht zij de risico’s voor mens en milieu bij toediening van de allogene gg-T-cellen verwaarloosbaar klein omdat, indien derden onbedoeld aan de gg-cellen blootgesteld zouden worden, deze als lichaamsvreemd zullen worden herkend en door het immuunsysteem zullen worden opgeruimd. Samengevat is de COGEM van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu bij voorgenomen klinische studie met UCART19 verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie