Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met vier verzwakte genetisch gemodificeerde Mycobacterium tuberculosis stammen

Adviezen | 06.12.2022 | CGM/221206-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met vier verzwakte Mycobacterium tuberculosis stammen. De aanvrager is voornemens in deze stammen verschillende (combinaties van) sequenties te voegen. Deze sequenties betreffen o.a. genen die betrokken zijn bij het transport van eiwitten en de opname van voedingsstoffen. De aanvrager verzoekt de werkzaamheden op ML-II uit te mogen voeren met aanvullende voorschriften tegen aërogene verspreiding.
In twee van de vier verzwakte tuberculosestammen, mc2 6030 en mc2 6230, ontbreekt een bepaald systeem voor eiwittransport, en zijn de stammen voor groei afhankelijk van toegevoegd vitamine B5. De derde tuberculosestam, mc2 6020, is voor zijn groei afhankelijk van zowel lysine als vitamine B5. In de vierde verzwakte stam H37Ra zijn meerdere genen verstoord.
De te gebruiken donorsequenties kunnen sommige aanwezige mutaties en tekortkomingen mogelijk opheffen. De COGEM is van oordeel dat in stammen mc2 6030 en 6230 het ontbrekende systeem voor eiwittransport niet mag worden gecomplementeerd. Bij complementatie in de opname of het gebruik van vitamine B5, blijven deze stammen zo nog voldoende verzwakt. In stam H37Ra mogen een beperkt aantal genen worden aangevuld, zodat deze stam nog voldoende verzwakt blijft. Voor stam mc2 6020 kan niet uitgesloten worden dat de verzwakking opgeheven wordt bij opname van sommige sequenties.
Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat bij uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden met stammen H37Ra, mc2 6030 en mc2 6230 op inperkingsniveau ML-II, onder navolging van de gestelde en aanvullende voorschriften, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. Voor stam mc2 6020 zal op inperkingsniveau ML-III eerst moeten worden vastgesteld dat de verzwakking voldoende gehandhaafd blijft.

Download publicatie