Publicaties

Inschaling van in vitro werkzaamheden met een Mycobacterium tubercolosis phoP mutant

Adviezen | 02.02.2009 | 090212-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van in vitro werkzaamheden met de Mycobacterium tuberculosis phoP mutant. De aanvrager heeft reeds een vergunning voor werkzaamheden met een aantal Mycobacterium soorten en verzoekt daar nu de M. tuberculosis phoP mutant aan toe te voegen.
Wereldwijd is tuberculose een van de belangrijkste oorzaken van sterfte door een infectieziekte. Voor de mens vormen de bacteriën M. tuberculosis en M. africanum de voornaamste verwekkers van tuberculose. Beide bacteriesoorten worden ingeschaald in pathogeniteitsklasse 3.

Op basis van de gerapporteerde virulentie in onder andere immuno-gecompromiteerde muizen is de COGEM van mening dat de M. tuberculosis phoP mutant een lagere pathogeniteit heeft dan wildtype M. tuberculosis. Gezien de relatief korte tijdsspanne waarover de virulentie is bestudeerd en de beperkte ervaring met deze mutant adviseert de COGEM de in vitro werkzaamheden in te schalen op ML-II inperkingsniveau.

Door het aerogeen overdraagbare karakter van M. tuberculosis, de verworven kanamycine resistentie van de mutant en de mogelijke reversie van de aangebrachte modificatie, waardoor de virulentie weer kan toenemen, acht de COGEM enkele aanvullende voorschriften noodzakelijk. Op inperkingsniveau ML-II en onder naleving van de additionele voorschriften, is de COGEM van mening dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie