Publicaties

Import en verwerking van herbicidetolerante soja A2704-12

Adviezen | 10.04.2006 | 060410-04

De COGEM is gevraagd te adviseren over import van genetisch gemodificeerde sojabonen en daarvan afgeleid voedsel en veevoer. De sojalijn is voorzien van het pat gen waardoor de planten tolerant zijn geworden voor bespuitingen met herbiciden met als werkzame stof glufosinaat-ammonium. In Europa komen geen wilde verwanten van soja voor en soja bezit niet de eigenschappen om te kunnen verwilderen. Soja is sterk koudegevoelig en heeft hoge temperaturen nodig voor kieming en ontwikkeling van de plant. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de modificatie het verwilderingspotentieel vergroot. De COGEM acht de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen van de soja leidt tot verspreiding van deze genetisch gemodificeerde soja binnen Europa. De COGEM merkt op dat de moleculaire karakterisering van de sojalijn onvolledig is. In het dossier ontbreken gegevens die duidelijkheid verschaffen over de 5′ flankerende sequentie. Hierdoor kan niet volledig uitgesloten worden dat er ten gevolge van de insertie nieuwe open leesramen zijn ontstaan die eventueel tot toxische of allergene producten kunnen leiden. Gezien de onvolledige moleculaire karakterisering adviseert de COGEM negatief over deze aanvraag voor markttoelating.

Naar aanleiding van het beschikbaar komen van aanvullende informatie, heeft de COGEM deze sojalijn nogmaals beoordeeld, zie CGM/070904-01.

Download publicatie