Publicaties

Molecular characterization of soybean A2704-12

Adviezen | 04.09.2007 | 070904-01

In april 2006 heeft de COGEM een negatief advies uitgebracht over de vergunningaanvraag EFSA/GMO/NL/2005/18, voor de import en verwerking van herbicidentolerante soja A2704-12. De COGEM stelde destijds dat de moleculaire karakterisering van de sojalijn onvolledig was. In het dossier ontbraken gegevens die duidelijkheid moesten verschaffen over de 5' flankerende sequentie. Hierdoor kon niet volledig uitgesloten worden dat er ten gevolge van de insertie nieuwe open leesramen waren ontstaan die theoretisch tot toxische of allergene producten konden leiden.
Naar aanleiding van dit commentaar heeft de European Food Safety Authority (EFSA) de aanvrager, in dit geval Bayer CropScience, om aanvullende informatie gevraagd. De EFSA heeft op basis van deze aanvullende informatie geoordeeld dat er geen risico’s te verwachten zijn bij de import en verwerking van sojalijn A2704-12 in Europa.
De COGEM is verzocht te beoordelen of aan de hand van deze nieuwe gegevens het eerder afgegeven advies geactualiseerd moet worden.
De COGEM is op basis van de nieuwe informatie van mening dat de moleculaire karakterisering op een adequate wijze is uitgevoerd en op afdoende wijze is aangetoond dat de nieuw ontstane open leesramen niet coderen voor toxische of allergene producten. De COGEM acht de risico’s van import en verwerking van de sojalijn A2704-12 daarom verwaarloosbaar klein en adviseert daarmee positief over deze aanvraag.
 

Download publicatie