Publicaties

Import en verwerking van gg-koolzaad NS-B50027-4 met een veranderde vetzuursamenstelling

Adviezen | 18.07.2022 | CGM/220718-06

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-)koolzaad NS-B50027-4. Deze gg-koolzaad is tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden en het zaad heeft een veranderde vetzuursamenstelling.
De moleculaire karakterisering van NS-B50027-4 voldoet aan de eisen van de COGEM. De COGEM merkt op dat niet onderzocht is of de veranderde vetzuursamenstelling van de zaden van invloed is op de predatoren die de zaden consumeren. NS-B50027-4 lijkt een hogere groeikracht te hebben in de vroege groeifase, de COGEM is mede daarom van oordeel dat verscherpte monitoring nodig is om eventuele effecten bij het morsen van NS-B50027-4 zaad in kaart te brengen.
Koolzaadpopulaties komen in Nederland voor op plaatsen waar teelt, transport en overslag van koolzaad plaatsvindt. De COGEM kan op voorhand niet uitsluiten dat er als gevolg van ‘gene flow’ op termijn ‘stapeling’ van transgene eigenschappen in koolzaadplanten kan optreden. Mogelijk zou  hierdoor een combinatie van transgene eigenschappen kunnen ontstaan waarvan niet van te voren beoordeeld kan worden of zij een schadelijk milieueffect met zich mee zouden kunnen brengen. Op basis hiervan acht de COGEM het noodzakelijk dat er bij gg-koolzaad verplicht gemonitord wordt op locaties waar de kans het grootst is wilde gg-koolzaadpopulaties als gevolg van gemorst zaad aan te treffen, zoals langs transportroutes en bij overslagstations. Tevens zou er aandacht besteed moeten worden aan de introductie van gg-koolzaadzaden via vogelvoer. De COGEM is van mening dat het monitoringsplan hiermee moet worden uitgebreid alvorens de vergunning voor import en verwerking van NS-B50027-4 kan worden afgegeven.

Download publicatie