Publicaties

Import and processing of genetically modified oilseed rape LBFLFK with an altered fatty acid profile

Adviezen | 10.02.2020 | CGM/200210-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-) koolzaad LBFLFK. Deze koolzaad is tolerant voor imidazolinone bevattende herbiciden en het zaad heeft een veranderde vetzuursamenstelling.
De COGEM is van mening dat de moleculaire karakterisering van LBFLFK voldoet aan de eisen van de COGEM. Koolzaad komt in Nederland onder andere voor langs transportroutes en bij overslagstations. Ook kan Koolzaad kruisen met zijn wilde verwant Raapzaad. Er zijn geen aanwijzingen dat LBFLFK een verhoogd verwilderingspotentieel heeft, behalve op locaties waar imidazolinone bevattende herbiciden worden gebruikt. Deze herbiciden mogen in Nederland alleen bij de teelt van bepaalde gewassen gebruikt worden. Doordat imidazolinone bevattende herbiciden niet gebruikt mogen worden op de plaatsen waar zaad van LBFLFK gemorst kan worden, zal LBFLFK in de praktijk geen selectief voordeel ondervinden. De COGEM acht gezien het bovenstaande de kans dat als gevolg van het morsen van LBFLFK zaad nieuwe gg-koolzaad events ontstaan waarvan de risico’s niet beoordeeld zijn, verwaarloosbaar klein. Daarom vindt de COGEM het aangeleverde monitoringsplan in dit geval voldoende.
De COGEM is van oordeel dat import en verwerking van gg-koolzaad LBFLFK een verwaarloosbaar klein risico oplevert voor mens en milieu. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie