Publicaties

Cultivation of herbicide tolerant maize line GA21

Adviezen | 19.12.2008 | 081219-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke risico’s voor mens en milieu van teelt van de genetisch gemodificeerde (gg) maïslijn GA21. In de maïslijn is het gen mepsps ingebouwd, waardoor de plant tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden.
In een eerder advies, heeft de COGEM gesteld dat zij geen risico’s van import en verwerking van GA21 voor het milieu ziet.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingspotentieel van maïs vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.
De aanvrager heeft de moleculaire karakterisering die is uitgevoerd in het kader van import van GA21, deels opnieuw uitgevoerd. Dit liet enkele kleine wijzingen zien. Verder is de COGEM van mening dat de moleculaire analyse niet volledig voldoet aan haar criteria. Echter, in het kader van een milieurisicobeoordeling, zijn de gebreken in de moleculaire analyse van relatief weinig belang. Gegevens uit veldexperimenten en teelt geven een beter inzicht in eventuele negatieve effecten. Teelt van GA21 is sinds tien jaar toegestaan in de Verenigde Staten, Canada en Argentinië zonder dat melding gemaakt is van negatieve effecten op mens of milieu. Overigens is in deze landen monitoring niet verplicht. Verder is de lijn recent door de Europese Unie goedgekeurd voor gebruik in voeding.
De COGEM wijst er op dat het monitoringplan verder ingevuld en uitgewerkt moet worden.
Gezien het bovenstaande heeft de COGEM geen bezwaar tegen teelt van maïslijn GA21 en acht zij de risico’s voor het milieu verwaarloosbaar klein.

De moleculaire karakterisering van maïslijn GA21 is voor een deel vertrouwelijk. De COGEM verbaast zich hierover, omdat deze informatie cruciaal is voor de risicoanalyse. Zij is van mening dat belangrijke informatie openbaar moet zijn. Alleen op deze manier is het vertrouwen van het publiek te winnen. De COGEM is van mening dat de EFSA haar beleid over de vertrouwelijkheid van de aangeleverde gegevens over GA21 moet herzien.