Publicaties

Trends in genetische modificatie

Signaleringen | 01.10.2012 | CGM/121001-01

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft aan de hand van de afgegeven vergunningen voor werkzaamheden met genetische gemodificeerde organismen (ggo’s) en de adviezen over vergunningaanvragen die de COGEM in de afgelopen jaren heeft uitgegeven, een analyse gemaakt van de ontwikkelingen rond genetische modificatie tegen de achtergrond van de huidige wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De analyse is uitgevoerd om aan de hand van de geïdentificeerde trends rond ggo’s meer inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige verschuivingen in het type van vergunningaanvragen, veranderingen in de werklast van de COGEM en mogelijke nieuwe inhoudelijke vragen die bij de risicoanalyse van ggo-werkzaamheden kunnen spelen. De COGEM heeft gekeken naar de ontwikkelingen in zowel onderzoek, als toepassingen in de landbouw, gezondheidszorg en industriële productie.
De COGEM signaleert onder meer dat de onderzoeksactiviteiten met ggo’s in Nederland en daarbuiten nog steeds toenemen. Mede onder invloed van het genomicsonderzoek zijn de weten­schap­pelijke mogelijkheden om veranderingen in het genoom van organismen aan te brengen en daarmee nieuwe eigenschappen te introduceren aanzienlijk toegenomen. De toegenomen mogelijkheden betekenen echter ook een toename in de complexiteit en moeilijkheidsgraad van de milieurisicoanalyse van ggo-werkzaamheden. De bij de ggo-vergunningverlening betrokken instanties moeten zich bezinnen hoe om te gaan met een gelijkblijvende of stijgende aanvraag van vergunningen, terwijl de complexiteit van de inhoudelijke veiligheidsbeoordeling toeneemt. Voorkomen moet worden dat enerzijds onnodige vertragingen in de doorlooptijd optreden bij de afgifte van vergunningen, en anderzijds dat de kwaliteit en de zorgvuldigheid van de milieurisicobeoordeling, en daarmee de waarborging van de veiligheid voor mens en milieu, in het geding komt.
De COGEM signaleert verder dat genetische modificatie zijn weg begint te vinden in de industriële en medische sector, maar dat de ontwikkeling van gg-gewassen specifiek voor de Europese landbouw tot stilstand gekomen is.

Download publicatie